Algemene Voorwaarden

 

Wij hanteren voor zowel de consumentenmarkt als de zakelijke markt de algemene voorwaarden van de NRTO

1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1: Zorg-Wijs: Eenmanszaak met als bedrijfsactiviteiten het verzorgen van opleidingen, trainingen en de detachering van docenten.

1.2: Wederpartij: de partij aan wie Zorg-Wijs een aanbieding heeft gedaan dan wel de partij met wie Zorg-Wijs een overeenkomst is aangegaan of met wie Zorg-Wijs in onderhandeling is over het sluiten van een overeenkomst.

1.3: Deelnemer(s): de persoon(en) die de door Zorg-Wijs aangeboden opleiding (cursus, training en/ of bijscholing) volgen.

1.4: Opleiding: een door Zorg-Wijs aangeboden cursus, training en/ of bijscholing.

1.5: Product: een door Zorg-Wijs geleverd product.

2. Toepasselijkheid

2.1: Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Zorg-Wijs en de wederpartij, waaronder aanbiedingen, offertes, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten, voor zover van deze voorwaarden niet door Zorg-Wijs uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.2: De toepasselijkheid van de door de wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden worden uitdrukkelijk uitgesloten.

2.3: Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.

2.4: Indien Zorg-Wijs niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn of dat Zorg-Wijs in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

3. Aanbiedingen en offertes

3.1: Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd. Zorg-Wijs heeft het recht om een aanbod, binnen drie dagen na aanvaarding door de wederpartij, te herroepen zonder opgave van een reden.

3.2: Zorg-Wijs kan niet aan haar aanbieding of offerte worden gehouden, indien de wederpartij redelijkerwijze kan begrijpen dat de aanbieding of offerte een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.3: Levertijden in offertes van Zorg-Wijs zijn indicatief en geven de wederpartij bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

3.4: Alle door Zorg-Wijs geoffreerde prijzen en overige vergoedingen zijn inclusief BTW.

3.5: Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige offertes en/of overeenkomsten.

3.6: Indien de aanvaarding afwijkt van het in de offerte of aanbieding opgenomen aanbod, is Zorg-Wijs daar niet aan gebonden.

4. Uitvoering van de overeenkomst

4.1: Zorg-Wijs zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

4.2: Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Zorg-Wijs het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

4.3: Zorg-Wijs is gerechtigd de overeenkomst in fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

4.4: De wederpartij dient er zorg voor te dragen dat alle gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst door Zorg-Wijs, tijdig aan Zorg-Wijs worden verstrekt op diens eerste verzoek, bij gebreke waarvan Zorg-Wijs het recht heeft de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende kosten door te berekenen aan de wederpartij. De uitvoeringstermijn vangt aan op het moment dat de wederpartij alle noodzakelijke gegevens aan Zorg-Wijs heeft verstrekt.

4.5: Zorg-Wijs zal haar door de wederpartij ter beschikking gestelde vertrouwelijke informatie niet aan derden openbaren of ter beschikking stellen, behoudens en voor zover dat nodig is in verband met de uitvoering van de overeenkomst of uit de wet voortvloeiende verplichting.

5. Wijziging van de overeenkomst

5.1: Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen en/of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst overeenkomstig aanpassen in de geest van onderhavige algemene voorwaarden.

6. Betaling

6.1: Betaling dient te geschieden overeenkomstig de voorwaarden zoals vermeld op de factuur en vermeld in de betalingsvoorwaarden in artikel 7, tenzij schriftelijk andere betalingscondities zijn overeengekomen. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.

6.2: Binnen de betalingstermijn van de factuur (twee weken) dient de volledige betaling van de opleidingsprijs te zijn voldaan, tenzij anders overeengekomen. Mocht hier niet aan zijn voldaan dan betekent dit dat de betreffende deelnemer(s) niet gerechtigd is/zijn aan de opleiding deel te nemen.  Dit ontslaat de wederpartij echter niet van de verplichting tot betaling van de volledige opleidingsprijs, vermeerderd met bijkomende kosten.

6.3: Bij overschrijding van de in artikel 6.1 genoemde termijn is de wederpartij van rechtswege in verzuim en is hij alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval de wettelijke handelsrente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag wordt berekend vanaf de datum van opeisbaarheid van het factuurbedrag tot het moment van algehele betaling van het verschuldigde bedrag.

6.4: Betaling strekt eerst in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de verschenen rente en daarna in mindering van de oudste openstaande hoofdsom en de lopende rente.

6.5: De wederpartij is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Zorg-Wijs verschuldigde.

6.6: Aan de wederpartij komt geen opschortingsrecht toe ter zake zijn betalingsverplichting jegens Zorg-Wijs.

6.7: Indien de wederpartij in gebreke of in verzuim is met de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien Zorg-Wijs echter hogere (buiten-)gerechtelijke kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de wederpartij worden verhaald. De wederpartij is over de incassokosten rente verschuldigd.

7. Betalingsvoorwaarden cursussen & bijscholingen

7.1: Betalen factuur

Na inschrijving dient de factuur binnen de betalingstermijn (twee weken) te zijn voldaan. Heeft Zorg-Wijs geen betaling ontvangen dan wordt automatisch de inschrijving geannuleerd.

Wordt de betaling via IDEAL gedaan dan is de inschrijving definitief als het openstaande factuurbedrag op de rekening van Zorg-Wijs is bijgeschreven.

Alleen zorginstellingen/ organisaties, tandarts- & huisartsenpraktijken en bemiddelingsbureaus kunnen achteraf per factuur betalen.

7.2: Annuleren

De inschrijving kan binnen de betalingstermijn van de factuur worden geannuleerd. Als het factuurbedrag al is voldaan dan worden er administratiekosten in rekening gebracht (max. 20 euro), dit bedrag wordt verrekend bij het terugstorten van de factuur.

Na het verlopen van de betalingstermijn is annuleren niet meer mogelijk, tot zes weken voorafgaand aan de cursus/ bijscholing kan er kosteloos worden omgeboekt naar een andere datum (éénmalig).

Als de cursus/bijscholing na het verlopen van de betalingstermijn is geannuleerd, wordt het openstaande factuurbedrag alsnog in rekening gebracht.

7.3 Lesmateriaal

Reeds verstuurd lesmateriaal kan niet worden geretourneerd.

Bij het annuleren van de cursus/ bijscholing wordt het reeds verstuurde lesmateriaal  in rekening gebracht.    

7.4 Aanwezigheid

Is de deelnemers niet aanwezig op de cursus/ bijscholing dan vindt er geen terugbetaling plaats.

Als de deelnemer vroegtijdig de cursus/ bijscholing verlaat dan is er geen mogelijkheid tot terugbetaling of het inhalen van de cursus/bijscholing.

8. Opschorting en ontbinding

8.1: Zorg-Wijs is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen, voortvloeiende uit de met de wederpartij gesloten overeenkomst op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

De wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;

Na het sluiten van de overeenkomst Zorg-Wijs omstandigheden ter kennis zijn gekomen, die goede grond geven te vrezen dat de wederpartij de verplichtingen niet na zal komen;

De wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;

Een omstandigheid ontstaat waardoor de wederpartij niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken.

Bij minder dan drie deelnemers.

8.2: Onverlet het bepaalde in art. 7.1 is Zorg-Wijs bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

8.3: In geval van opschorting of ontbinding zijdens Zorg-Wijs op grond van de voorgaande leden, is Zorg-Wijs op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten die daardoor ontstaan.

8.4: In geval van ontbinding van de overeenkomst, zijn de vorderingen van Zorg-Wijs op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar.

8.5: Indien zich een situatie als in de voorgaande leden beschreven zich voordoet, behoudt Zorg-Wijs zich het recht om schadevergoeding te vorderen, indien zij directe dan wel indirecte schade lijdt.

9. Opleidingen, trainingen en datachering

9.1: Zorg-Wijs zal zich naar beste vermogen inspannen om de met de wederpartij en/ of deelnemer overeengekomen opleiding, training of detachering te realiseren.

9.2: Bij annulering door de wederpartij binnen de betalingstermijn (twee weken) van de factuur voor de cursusdag wordt het factuurbedrag niet in rekening gebracht, behoudens eventueel overeengekomen bedragen voor ontwikkeling en voorbereiding van offertes.

9.3: Wordt de opleiding geannuleerd na het verlopen van de betalingstermijn van de factuur dan is de wederpartij het volledig overeengekomen bedrag verschuldigd.

9.4: Het bepaalde in het vorige lid is van overeenkomstige toepassing indien de wederpartij op of na de eerste cursusdag de overeenkomst voortijdig beëindigt.

9.5: De wederpartij is gerechtigd om in plaats van de opgegeven deelnemer een ander door hem daartoe aangewezen persoon aan de opleiding deel te laten nemen, mits de aangewezen persoon aan de toelatingsvereisten voor de opleiding voldoet. De wederpartij dient zulks, uiterlijk vier werkdagen voor de aanvang van de cursus, schriftelijk onder aanduiding van de aangewezen persoon aan Zorg-Wijs mede te delen. Hierbij zal Zorg-Wijs € 20,00 aan administratiekosten per mutatie in rekening brengen aan de wederpartij.

9.6: Zorg-Wijs behoudt zich het recht voor om een opleiding te annuleren en/of te verplaatsen naar een andere datum/data of een andere locatie, waarbij de wederpartij gerechtigd is de overeenkomst te ontbinden zonder dat er over en weer een bedrag aan schadevergoeding verschuldigd zal zijn. Zorg-Wijs zal de betreffende deelnemers van de annulering en/of verplaatsing tijdig op de hoogte stellen

9.7: Indien, in geval van overmacht, een opleiding moet worden geannuleerd door Zorg-Wijs, behoudt de wederpartij het recht op een gelijkwaardige opleiding. Zorg-Wijs is in geval van overmacht geen (schade-)vergoeding verschuldigd aan de wederpartij.

9.8: Zorg-Wijs behoudt zich het recht voor een deelnemer tijdens de opleiding te verwijderen, indien deze onvoldoende inzet toont en/of andere deelnemer of docent stoort zonder dat dit de wederpartij ontslaat tot betaling van de volledige cursusprijs.

9.9: Indien de cursuslocatie door de wederpartij wordt verzorgd, dient de wederpartij er voor zorg te dragen dat de locatie daartoe geschikt is.

10. Aansprakelijkheid

10.1: Zorg-Wijs is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die is ontstaan doordat Zorg-Wijs is uitgegaan van door of namens de wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

10.2: Zorg-Wijs is niet aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is door of verband houdt met deelname aan een opleiding, tenzij aan Zorg-Wijs opzet of grove schuld kan worden verweten.

10.3: Voor zover Zorg-Wijs aansprakelijk zou zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de order en in ieder geval beperkt tot het bedrag der uitkering die door haar verzekeraar in voorkomend geval wordt uitgekeerd.

10.4: Zorg-Wijs is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Hieronder wordt verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang van de schade, de redelijke kosten om de gebrekkige prestatie van Zorg-Wijs aan de overeenkomst te laten beantwoorden en de redelijke kosten ter voorkoming of beperking van de schade. De wederpartij dient de hoogte van de kosten alsmede de redelijkheid daarvan aan te tonen.

10.5: Zorg-Wijs is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade. Hier wordt onder meer onder verstaan: gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

10.6: De wederpartij vrijwaart Zorg-Wijs voor eventuele aanspraken van derden.

11. Intellectuele eigendom

11.1: Het door Zorg-Wijs aan de deelnemers verstrekte cursusmateriaal wordt eigendom van de wederpartij, met inachtneming van het bepaalde in artikel 10 omtrent het eigendomsvoorbehoud. Het intellectueel eigendom van de opleiding, het opleidingsmateriaal en documentatie blijven bij Zorg-Wijs.

11.2: Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Zorg-Wijs is de wederpartij niet gerechtigd gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van het verstrekte opleidingsmateriaal te openbaren, te exploiteren of, op welke wijze dan ook, te verveelvoudigen.

12. Geschillen en toepasselijk recht

12.1: De rechter in de vestigingsplaats van Zorg-Wijs is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Zorg-Wijs het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

12.2: Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Zorg-Wijs partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Versie: juli 2017

Over Zorg-Wijs